E. C. Dahls eiendom

Høsten 2012 bestemte E. C. Dahls Eiendom i Trondheim seg for å iverksette et program for å redusere energibruken i sine eiendommer. Tilstanden i eiendomsmassen var rimelig god, men man ante at det var mulig å hente ut et potensiale dersom driften av byggene ble optimalisert.

Vi startet med å gjennomføre en god kartlegging av eiendommene og iverksatte en systematisk og aktiv energioppfølging på ukentlig basis. Deretter ble det foretatt en grundig opplæring og inkludering av driftspersonellet og en rekke driftsoptimaliseringstiltak ble gjennomført.

Nå ser vi resultatene av dette, og energibruken har blitt redusert med 12 prosent i løpet av ett år. Det er ikke foretatt nevneverdige tekniske investeringer i denne perioden – det aller meste av gevinsten er hentet ut ved å sette fokus på energibruk i driftsorganisasjonen. Byggporteføljen hadde for 1 år siden et temperaturkorrigert forbruk på ca 36 GWh. Nå er dette forbruket redusert til under 32 GWh. Målet om å redusere forbruket med 20 prosent innen fire år er dermed svært realistisk!