Å få god oversikt over energiforbruket på et bygg starter med å ha en god målerstruktur på tekniske anlegg – dette kan vi tilby våre kunder.

Måleprosjekter

Hvor i bygget brukes energien, og hvordan fordeler forbruket seg over døgnet? Hvordan får vi fordelt energikostnadene riktig mellom leietakerne? Dette er spørsmål det kan være utfordrende å svare på for det utrente øyet. Riktig målerstruktur gir både byggeiere og leietakere oversikt og kontroll over hvor og når energien i bygget brukes. God målerstruktur vil også føre til en mer presis kostnadsfordeling mellom leietakerne, som igjen gjør bygget mer attraktivt på leiemarkedet. Dersom feil skulle oppstå og man har riktige målere på rett plass, vil man raskt få varsling og umiddelbart kunne gjøre tiltak, slik at man sikrer seg fra ekstra kostnader.

Vi deler opp våre tjenester innen måleprosjekter i tre aktiviteter:

Rådgiving på målerstruktur

Entro har lang erfaring i å avdekke behov og foreslå hva som er hensiktsmessig å måle og hvor målerne bør plasseres for å oppnå ønsket resultat. Vi bistår i å utarbeide en hensiktsmessig målerstruktur for dine bygg. Hvordan målerstrukturen skal bygges opp, avhenger av hva man ønsker å benytte målerne til. I tillegg utstyrer vi målerne med riktig kommunikasjonsutstyr i forhold til behov for avlesing av målere.

Rådgiving på målerbestilling

Entro har lang erfaring med måleprosjekter, og vil være en viktig støttespiller i bestilling av målere. Våre rådgivere lager et forslag på hvilke målere som bør bestilles slik at man oppnår en hensiktsmessig målenøyaktighet.

Prosjektleder målerstruktur

Entro tar prosjektlederansvaret for alle typer måleprosjekt. Dette innebærer å utarbeide målerstruktur sammen med oppdragsgiver, rådgi elektriker og rørlegger i hva som skal bestilles, samt bistå ved sluttkontroll av anlegget. Entro har den nødvendige kompetansen og erfaringen som behøves for å kvalitetssikre at målerne blir montert i henhold til produsentenes anvisninger og oppdragsgivers behov.

Fakta

God målerstruktur vil føre til en mer riktig fordeling av energikostnadene blant leietakerne i et bygg.

Referanse

Vi samarbeider med våre kunder for å finne deres behov ut i fra hva de ønsker å måle. Deretter kan vi sammen utarbeide en god målerstruktur på bygget.