Sirkulær økonomi handels- og tjenestenæringen

 

Hovedorganisasjonen Virke har i lengre tid jobbet for å få på plass statlige virkemidler som sikrer at aktørene i handels- og tjenstenæringen  har kompetanse nok til å møte et stadig strengere regelverk både for design av produkter, omsetning av enkelte varekategorier og håndtering av avfall. Rett før sommeren bevilget Klima- og miljødepartementet 10 millioner kroner til prosjektet «Sirkulær økonomi i norsk handel» Solveig Irgens og Annika Rødeseike skal sammen lede to av tre områder i prosjektet: Innsikt og analyse og Regionalt nettverk og kunnskapsdeling. Prosjektet hadde oppstart 3. august og avsluttes 31. desember

Bedre utnyttelse av naturressurser – Entros kjerneområde

Sirkulær økonomi stod på agendaen da Entro deltok i innovasjonsprogrammet «Byggfloken» i 2018. Siden da har temaet blitt mer og mer aktuelt – kanskje særlig i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren hvor vi har de fleste kundene våre, men også blant våre kunder innenfor varehandelen.

Vi i Entro har siden oppstarten for 30 år siden hjulpet kundene våre utnytte naturens ressuser mer effektivt. Vi har hatt utallige oppdrag hvor våre råd har fått kunden til å heller investere i bedre drift av et teknisk anlegg enn å bytte det ut. I flere oppdrag, blant annet for Universitetet i Oslo, har vi sørget for at våre kunder har fått en mer systematisk tilnærming til vedlikehold. Bedre og mer systematisk drift og vedlikehold bidrar til å forlenge levetiden på materialer, tekniske anlegg og bygningsdeler – ett av mange elementer i omstillingen fra en lineær til en sirkulær økonomi.

Entro har også jobbet lenge med avfallsrådgivning og gjennom energi- og miljøoppfølgingssystemet Optima har vi oversikt over avfallsstrømmene i over 1000 bygg i Norge. Blant disse og flere hundre butikker og kjøpesentra. Veldig lenge har både kundene våre og vi vært mest opptatt av sorteringsgraden på avfallet. Nå er endelig tiden moden for å begynne å snakke om hvordan vi kan få mindre avfallsmengder.

Er du interessert i å vite mer om sirkulær økonomi?

Verdens naturressurser er under økt press. Det er derfor avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser.I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer inn i ny produksjon. Ved å bruke produkter og avfall om igjen, utnyttes de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Kilde: Miljødirektoratet

EUs handlingsplan for sirkulær økonomi

Midt under koronakrisen la Europakommisjonen 11. mars fram en svært ambisiøs handlingsplan for å omstille økonomien til en sirkulær økonomi der avfall ikke lenger finnes. Mens tidligere planer om sirkulær økonomi i stor grad har handlet om avfallshåndtering er det nå mer snakk om produksjon og forbruk. «Den nye omstillingsplanen vil få stor betydning for norsk næringsliv, og det haster å få opp farten her hjemme, » skriver bærekraftsansvarlig i Virke, Camilla S. Gramstad i dette innlegget på Energi og klima

Hvor sirkulær er norsk økonomi?

I Norge har Circular Norway tatt initiativet til å utarbeide en rapport for hvor sirkulær norsk økonomi er etter mønster av Circle Economys rapport for verdensøkonomien. Den norske rapporten lanseres 27. august Her kan du melde deg på webinar eller lese mer

Nye arbeidsplasser og andre arbeidsoppgaver som følge av bærekraftig utvikling

Tidligere i år utga Virke rapporten «Bærekraftig og sirkulær handel med varer og tjenester». Den kan du laste ned her