Redusert elavgift til industrikunder

Industrikunder

Ved levering av kraft til industri og bedrifter som utøver produksjon innenfor næringsgruppene 5-33, skal det betales redusert sats. Dette gjelder i hovedsak industri, bergverk, arbeidsmarkedsbedrifter, fjernvarmeprodusenter og datasentre over 0,5 MW.

Det finnes også egne kriterier for kunder som kan få fritak for elavgift. Dette gjelder i hovedsak mikrokraftverk, kraft levert til kjemiske prosesser, veksthusnæringen og kraft i tiltakssonen Finnmark og Nord-Troms.

Ordinær sats er 16,58 øre/kWh og redusert sats er 0,48 øre/kWh eks. mva for 2018.

For å innfri kriteriene for å motta redusert sats må bedriften bekrefte riktig næringskode registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret). Deretter må man søke sitt nettselskap via et egenerklæringsskjema som finnes på nettselskapenes hjemmesider. Dette må gjøres årlig selv om det ikke er endringer i bruken av strømmen i bygget.

Kunder kan kun søke for den andelen de selv er bruker. Finnes det andre brukere i bygget som ikke anses som industrikunde, skal det foretas en prosentfordeling av forbruket.

Huseiere kan søke på vegne av sine leietakere hvis disse er registrert med næringskode mellom 5-33. For eksempel kan huseier være registrert med næringskode 41.109 Utvikling og salg av fast eiendom (41 er ikke berettiget), mens leietakeren er registrert med næringskode 25.620 Bearbeiding av metaller. Da kan huseier søke om redusert elavgift fordi brukeren av strømmen er å definere som industrikunde.

Praksiser og tolkninger

Ref. Forskrift om særavgifter FOR-2001-12-11-1451, avgift på elektrisk kraft.

Det har i mange år vært mange ulike praksiser og tolkninger av denne forskriften, både fra kunder og deres rådgivere, netteierne som skal behandle kundenes søknader om reduksjon eller fritak og fra Skatteetaten som myndighetsinstans (de overtok i 2016 etter Toll- og avgiftsdirektoratet).

I forskriften er det to definisjoner av bygg: administrasjonsbygg eller produksjonsbygg.

Det står klart i forskriften hva som er administrasjonsbygg og har du mer enn 80% av arealet som går til administrasjon, så får man ingen reduksjon eller fritak. Men det er ikke like klart for alle hva som er produksjonsbygg.

Skatteetaten har nå gjort det klart at hvis produksjon utgjør mer enn 20% så får man reduksjon eller fritak på all kraft som blir levert.

Det betyr at våre kunder som tidligere har hatt prosentfordeling på sine avgiftsreduksjoner, nå kan søke om 100% reduksjon eller fritak hvis produksjon utgjør mer enn 20%. Man kan søke om endring tre år tilbake i tid såfremt riktig næringskode har vært registrert i Enhetsregisteret tilsvarende lenge eller mer.

Hvis dette er et aktuelt tema for din virksomhet, ta kontakt med avdelingen for Økonomisk rådgivning.