Enovas kartleggingsstøtte forsvinner – myndighetene stiller nye krav til energikartlegging

15. januar i år la Olje- og energidepartementet fram et forslag til ny forskrift om regelmessig energikartlegging av store foretak, og forslaget har nå blitt tatt opp til høring i regjeringen. Forslaget er fortsatt under behandling, men alt tyder på at de får medhold og at dette vil bli et regulatorisk krav fra myndighetene.

Alle store foretak i kategoriene bygg og anlegg, industri og transport med et årlig energiforbruk som overstiger 5 GWh vil bli underlagt forskriften, og dermed pålagt å gjennomføre regelmessige energikartlegginger hvert fjerde år.

15. mars avvikler Enova støtteprogrammet helhetlig kartlegging av bygg, og det vil ikke lenger være mulig å søke om støtte til slike prosjekter. Fram til midten av mars er det imidlertid mulig å søke om å få dekket inntil halvparten av kostnadene knyttet til kartlegging gjennom støtteordningen.

Enova har også lagt fram et forslag som større endringer i energimerkeordningen fra nyttår 2021, og det er verdt å merke seg at med slike endringer øker også kravene for å oppnå en god oppvarmings- og energikarakter. Rapporten fra Enova, som presenterer flere foreslåtte endringer, ble levert til Olje- og energidepartementet i desember, og er nå lagt ut på høring med høringsfrist 13. mai i år.

Dermed kan det også være lurt å gjøre en helhetlig vurdering av behovet for å fornye energimerker som har utløpsdato i 2021 og 2022 – det for å sikre et godt energimerke som har gyldighet ti år fram i tid. Ved å benytte seg av muligheten til å søke om kartleggingsstøtte fra Enova før fristen utløper, vil man også få anledning til å få energimerket byggene til en svært redusert pris, da mange av aktivitetene er overlappende.

 

Entro har lang og grundig erfaring med Enova søknadsprosesser, kartlegging og energimerking av bygg, så ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.