Opprinnelsesgarantier for strøm

Dato June 21st, 2019
Ordningen med opprinnelsesgarantier for strøm har til hensikt å belønne investeringer i og dermed øke produksjonen av fornybar energi. Nå er ordningen oppe til ny diskusjon. Vi gir deg oversikt over hva opprinnelsesgarantier er – og hva de har å si for klimagassregnskapet for din virksomhet.

Opprinnelsesgarantier for strøm

Ordningen med opprinnelsesgarantier for strøm har til hensikt å belønne investeringer i og dermed øke produksjonen av fornybar energi. Nå er ordningen oppe til ny diskusjon. Vi gir deg oversikt over hva opprinnelsesgarantier er – og hva de har å si for klimagassregnskapet for din virksomhet.

For å redusere de globale klimagassutslippene er en raskere overgang fra fossile til fornybare energikilder vesentlig. Dette «grønne skiftet» krever store investeringer i utbygging av vind-, sol-, bølge-, og vannkraftverk for å dekke framtidens behov for energi.

For å stimulere markedet til å investere mer i fornybar energi, etablerte EU i forbindelse med det første fornybardirektivet en frivillig ordning for kjøp og salg av opprinnelsesgarantier i Europa i 2001.

Hva er opprinnelsesgarantier?

  • En opprinnelsesgaranti er et bevis på at det er produsert 1 MWh fornybar elektrisk energi ved et bestemt kraftverk godkjent for dette.

  • Kraftleverandørene, altså de som selger strøm, kjøper opprinnelsesgarantier fra kraftprodusenter.

  • Ved å betale et påslag på den strømmen du kjøper, får du som kunde en garanti for at det produseres like mye fornybar energi som det du kjøper.

Kjøper jeg en garanti for at den energien jeg bruker kommer fra en fornybar energikilde?

  • Nei, strømmen du får ut av stikkontakten er den samme om du kjøper opprinnelsesgaranti eller ikke.

  • Opprinnelsesgarantien er et finansielt bevis på at de pengene du bruker på å kjøpe strøm går til å investere i og produsere fornybar energi.

Hva har kjøp av opprinnelsesgarantier å si for klimagassregnskapet til min virksomhet?

De internasjonale standardene for utforming av klimagassregnskap slik som Greenhouse Gas Protocol (GHG-P) har etablert en metode for hvordan en bedrift skal rapportere energibruken sin. I disse standardene blir en virksomhet belønnet med lavere klimagassutslipp dersom den har kjøpt opprinnelsesgarantier.

I virksomheter etablert i flere land eller som opererer i et internasjonalt marked, er det nyttig og viktig å kunne sammenligne seg og måle seg opp mot andre selskaper.

For å kunne vise hvor miljøvennlig en virksomhet er, er det nødvendig å ha en standardisert måte å rapportere klimagassutslipp på. Opprinnelsesgarantier for strøm er en del av dette bildet.

Hvorfor øker etterspørselen etter opprinnelsesgarantier?

I Europa og internasjonalt er private selskaper i stadig større grad bevisste på den finansielle risikoen, og en stadig større risiko for et svekket omdømme dersom klimagassregnskapene deres viser at de er storforbrukere av fossil energi. 

Det siste året har etterspørselen etter opprinnelsesgarantier i Europa, «Renewable Energy Certificates», såkalte RECs i USA og internasjonale opprinnelsesgarantier, I-REC hatt en betydelig økning.

Les også: Vet du om du har en god kraftavtale?

Klimagassutslipp fra drift av bygg

Det finnes i dag 1,4 millioner næringsbygg i Norge. I 2016 brukte vi 36 TWh på å sørge for at alle disse byggene hadde et godt inneklima og en behagelig innetemperatur.

Norge har som mål å redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030 og energieffektivisering av bygg blir sett på som et meget kostnadseffektivt miljøtiltak.

Energi som går med til drift av bygg representerer store klimagassutslipp. Hvor store avhenger av hvilken beregningsmetode du legger til grunn.

SINTEF og forskningssenteret ZEN tar utgangspunkt i en europeisk energimiks, mens andre aktører legger en norsk eller nordisk energimiks til grunn. NVEs varedeklarasjon for el tar også inn konsekvensen av handel med opprinnelsesgarantier.

Hvorfor diskuterer politikerne og bransjeorganisasjonene opprinnelsesgarantier nå?

Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv som kom i 2001. Direktivet er nå til revisjon og et nytt EU-direktiv skal etter planen tre i kraft 1. januar 2021. Arbeidet med å evaluere og endre fornybardirektivet startet i 2016 og er en prosess som involverer svært mange parter og tar lang tid. 

I forbindelse med de ulike fasene i dette arbeidet, blusser diskusjonen om opprinnelsesgarantier og varedeklarasjonen for strøm opp igjen med jevne mellomrom:

  • I april 2016 la regjeringen fram stortingsmeldingen Kraft til endring (Meld. St. 25, 2015 – 2016), også kalt energimeldingen

  • I september 2018 la Olje- og energidepartementet ut en samfunnsøkonomisk utredning av ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm på høring. Denne er fortsatt til behandling i departementet.

  • I Norge er diskusjonen omkring kjøp og salg av opprinnelsesgarantier sterkt knyttet opp mot vilkårene for å etablere og beholde kraftkrevende industriproduksjon her i landet. Dette er også bakgrunnen for at Arbeiderpartiet la fram et representantforslag for Stortinget nylig. Forslaget er til behandling i energi- og miljøkomiteen.

Hva går diskusjonen ut på?

Opprinnelsesgarantien er kort fortalt gunstig for norske kraftprodusenter som får bedre betalt for kraften sin av virksomheter i Europa, som ønsker å dokumentere at de er miljøvennlige og at de kjøper «grønn» kraft.

På den annen side opplever norsk kraftkrevende industri det som urettferdig at europeiske selskaper i prinsippet kan kjøpe opp alt som er av opprinnelsesgarantier, og dermed «legge beslag på» den fornybare energien. 

Dersom norsk industri velger å ikke betale for opprinnelsesgarantier, hevder de at de sitter igjen med, på papiret, den kraftmiksen som er til overs: Energi som er produsert på en blanding av kullkraft og kjernekraft. Dette til tross for at den energien de faktisk kjøper i all hovedsak er fornybar. Dette mener Arbeiderpartiet og flere med dem, svekker den norske industriens konkurransekraft.

Les mer fra Entro: Borettslag og sameier kan spare enorme summer på klimatiltak

Entro hjelper din virksomhet

Har du spørsmål om energi og strømforbruk, og trenger bistand til effektivisere driften av ditt bygg?

Entro hjelper deg med rådgivning, kartlegging og tiltak som forbedrer strømforbruk og energieffektivitet.

Kontakt en av våre rådgivere i dag for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg!

Vil du holde deg oppdatert på nye saker fra Entro? 

Følg oss gjerne på Linkedin, og meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Kilder:

Kontakt oss