Entro skal gjøre virksomheter mer energieffektive og miljøvennlige gjennom energioppfølging og energiadminstrasjon
Energi- og miljørådgiver med Internettjenester for energiledelse og oppfølging av energi og effekt både for byggeiere, byggforvaltere, nettselskap og kraftleverandører
Norge Sverige English
Entros Energioppfølgingssystemer (EOS) hjelper deg å få den oversikten du trenger!

Energimerking

Energiattest

Energimerking >> Energivurdering Energiattest Energiprogram >> Eksisterende bygg >> Nybygg >> Energiadministrasjon >> Kraftsystemreserve >>  
Energiattesten -  resultatet av energimerkeprosessen

Energiattesten kan oppdateres ved endringer av bygget og er gyldig i 10 år. Attesten består av følgende elementer:

  • Et teoretisk beregnet energimerke
  • Målt historisk energiforbruk
  • Beregningsgrunnlaget for energimerket
  • Tiltaksliste over mulige energieffektiviseringstiltak.
Energi- og oppvarmingskarakter

Byggets beregnede energi- og oppvarmingskarakter presenteres i energimerket. Bokstavene A – G angir energikarakteren, og en fargeskala fra grønt til rødt angir oppvarmingskarakteren.

For å oppnå energikarakter A må man ha installert varmepumpe eller solenergi til oppvarming og ha bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggforskriftene. En bygning som er bygget etter minimumskravene i forskriftene og ikke har varmepumpe eller solenergi oppnår normalt en karakter C. De aller fleste eksisterende bygninger vil få en karakter mellom D og G.
 
Oppvarmingskarakteren gir en indikasjon på hvor stor andel fornybar energi som brukes til oppvarming i bygget. Det er beregnet ut fra netto energibehov til romoppvarming og varmtvann over et helt år. En bygning med kun elektrisk oppvarming får et rødt oppvarmingsmerke.

Tiltaksliste og målt forbruk

Tiltakslisten i energiattesten viser forbedringstiltak som kan bidra til å gjøre bygget mer energieffektivt og redusere energibruken.

Målt forbruk skal angis i energiattesten og beregnes fra et gjennomsnitt fra de tre siste årenes faktiske forbruk i bygget. Entro har tilgang til ditt forbruk hvis bygget er i EOS- loggen.

Du kan lese mer om energimerkeordningen på energimerking.no